Uncategorized

กำหนดระบบจราจร

Posted on

กำหนดระบบจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับด้านการจราจรและความปลอดภัยได้ที่ https://security.kku.ac.th/?page_id=4943

Uncategorized

นายสนิท พรหมวงษ์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Posted on

คำประกาศเกียรติคุณ นายสนิท พรหมวงษ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ************** นายสนิท พรหมวงษ์ เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๑๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ นายสนิท พรหมวงษ์ ได้เริ่มอาชีพวิศวกรในบริษัทเอกชน เมื่อปี ๒๕๒๗ ต่อมาได้เข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ จนกระทั่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับ จากนายช่างแขวงกรมทางสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศมากมาย เช่น ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้รับการยกย่องชมเชย จากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน ของรัฐสภาในฐานะนายช่าง โครงการฯ สายอุดรธานี -สกลนคร ตอน ๑ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้รับยกย่องให้เป็นผู้อำนวยการแขวงการทางดีเด่น ระดับภาค ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลมาตรการ/โครงการดีเด่นตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วผ./วบ. ทั่วประเทศ (ผู้ริเริ่มโครงการ) […]