รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

นายปริญญา ขินหนองจอก รางวัล ศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Posted on

คำประกาศเกียรติคุณ นายปริญญา ขินหนองจอก ผู้ได้รับรางวัล ศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ***************** นายปริญญา ขินหนองจอก นักศึกษาชั้นปีที่ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นนักศึกษาที่มีทักษะและความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ วิชางานและวิชาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติกัลปพฤกษ์ ด้านทักษะการจัดการและการทำงานประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นทั้งจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับรางวัลแล้ว กล่าวโดยเฉพาะผลงานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผลงานดีเด่นซึ่งได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ หันมาสนใจเรื่องภาษา วิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นายปริญญา ขินหนองจอก ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Famelab Thailand 2017 ซึ่งเป็นการแข่งขันเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษภายในเวลา ๓ นาที ดำเนินการโดยสถาบัน British […]

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

Posted on

คำประกาศเกียรติคุณ นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับพระราชทาน รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ************* นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความประพฤติดีปะกอบด้วยการปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมตลอดอาชีพราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๗ ปี นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และสำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดระยะเวลารับราชการ นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ เป็นผู้ที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมการอบรมรวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ จนได้รับตำแหน่งทางวิชาการ พยาบาลชำนาญการพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งในฐานะหัวหน้าหน่วยไตและไตเทียม งานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ใช้หลักเอื้ออาทร หลักความเมตตาในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นที่รักและชื่นชมของเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหน่วยไตและไตเทียมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ […]

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งวิชาการ

Posted on

คำประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับพระราชทาน รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ************* ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายาม วิริยะอุตสาหะ และยึดหลักปฏิบัติ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รวมทั้งการนำปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรรายย่อยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการครองตน ครองคน และครองงาน ในด้านการครองตนนั้นเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จ เป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลโดยทั่วไป และได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Deputy President of the International Society of Environmental and Rural Development ของ Institute of Environment Rehabilitation and Conservation ประเทศญี่ปุ่น ด้านการครองคน […]

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ (The Hitachi Global Foundation) รางวัลพระธาตุพนมทองคำ

Posted on

คำประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ **************** มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ (The Hitachi Global Foundation) เป็นองค์กรที่สนับสนุนรางวัลและทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่น มุ่งสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาเครือข่ายด้านการปรับระดับการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การทำวิจัย และการเพิ่มพูนความรู้ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ ทำคุณประโยชน์และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งด้านการศึกษา การทำวิจัย และการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนมากกว่า ๓๐ ทุน จากรางวัลและทุนการศึกษาทั้ง ๓ แบบ คือ Hitachi Scholarship, Hitachi Research Fellowship และ Komai Fellowship ซึ่งการให้ทุนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ช่วยพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดมา นับได้ว่า มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและกระชับความสัมพัน์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่นให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นองค์กรที่เสียสละ และมุ่งพัฒนาประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความวัฒนาของมนุษยชาติ สมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ได้รับ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

นายตวง อันทะไชย ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

Posted on

คำประกาศเกียรติคุณ นายตวง อันทะไชย ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ ***********   นายตวง อันทะไชย เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๕ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายตวง อันทะไชย เป็นนักบริหารการศึกษาที่กอปรไปด้วยความรู้ ความสามารถ และเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นในการนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาสังคมและอุทิศตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ประจักษ์ชัดจากการดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เลขาธิการสมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ครูภาคอีสาน ที่ปรึกษาสภาองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒ วาระ และสมาชิกวุฒิสภา ๒ วาระ ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผลงานด้านการปฏิรูปการศึกษาที่โดดเด่นของนายตวง […]

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล

Posted on

คำประกาศเกียรติคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ *************     รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) และประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล (Doctor of Nursing Science The Catholic University of America, USA.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ Master of Management. (สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ. ๒๕๓๓ ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐส่วนเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ และประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. […]

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

ดร.วราวุธ สุธีธร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา

Posted on

คำประกาศเกียรติคุณ ดร.วราวุธ สุธีธร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ************** ดร.วราวุธ สุธีธร เป็นนักธรณีวิทยาและนักบรรพชีวินวิทยาที่มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีผลงานจากการสำรวจและการศึกษาวิจัยที่โดดเด่น ได้แก่ การค้นพบไดโนเสาร์หลายชนิดในประเทศไทย เช่น ไดโนเสาร์ซอโรพอด ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ (Phuwiangosaurus sirindhornae) ไดโนเสาร์กินเนื้อ สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (Siamotyrannus isanensis) ไดโนเสาร์ปากนกแก้ว ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ (Psittacosaurus sattayaraki) และไดโนเสาร์ซอโรพอดที่เก่าแก่ที่สุด อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ (Isanosaurus attavipatchi) รวมทั้งการค้นพบฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในภาคใต้และภาคเหนือ ซึ่งการค้นพบไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์เหล่านี้จึงได้รับเกียรติให้นำนามสกุลไปตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้แก่ สยามโมซอรัส สุธีธรนิ (Siamosaurus suteethorni) ไดโนเสาร์กินเนื้อที่พบในประเทศไทย ในฐานะหัวหน้าทีมสำรวจไดโนเสาร์ของกรมทรัพยากรธรณีทำให้การสำรวจขุดค้นไดโนเสาร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล สามารถค้นพบแหล่งฟอสซิลสำคัญมากมายในชั้นหินที่สะสมตัวบนแผ่นดินในมหายุคมีโซโซอิก ตั้งแต่ยุคไทรแอสซิก ยุคจูแรสซิก จนถึงยุคครีเทเชียส ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อที่ราบสูงโคราช เช่น แหล่งฟอสซิลที่ภูกุ้มข้าวซึ่งเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์จำนวนมาก และแหล่งภูน้ำจั้นที่พบปลาเลปิโดเทสมากกว่า 300 ตัวอย่างอันส่งผลให้มีงานวิจัยมีคุณค่าตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากมาย […]

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

นายวิรัช ชินวินิจกุล ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

Posted on

คำประกาศเกียรติคุณ นายวิรัช ชินวินิจกุล ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ *************** นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมาย เป็น ผู้พิพากษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการดำรงตนทั้งด้านการงานและการดำเนินชีวิต ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๑ ปี ในชีวิตราชการ นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ เคยปฏิบัติราชการในตำแหน่งระดับสูงของประเทศ อาทิ เลขาธิการยุติธรรม รองประธานศาลฎีกา ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งนี้ นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจนปรากฏเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในชีวิตราชการ นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยอุทิศตนทำประโยชน์ให้กับสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยสอนในรายวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบายด้านวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งมอบหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังให้การบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่สังคมและท้องถิ่นจนเป็นที่ยอมรับด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ในแวดวงกฎหมายจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่อุทิศตนแก่หน้าที่ราชการและสังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ […]

รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลต่างๆ ปี 2560

Posted on

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายวิรัช ชินวินิจกุล เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ นายวราวุธ สุธีธร เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา รองศาสตราจารย์ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เข้ารับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ นายตวง อันทะไชย มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น นายสนิท พรหมวงษ์ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดงประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ นายปริญญา ขินหนองจอก