รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

นายวิรัช ชินวินิจกุล ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

คำประกาศเกียรติคุณ
นายวิรัช ชินวินิจกุล
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
***************

นายวิรัช ชินวินิจกุล เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมาย เป็น ผู้พิพากษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการดำรงตนทั้งด้านการงานและการดำเนินชีวิต ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔๑ ปี ในชีวิตราชการ

นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ เคยปฏิบัติราชการในตำแหน่งระดับสูงของประเทศ อาทิ เลขาธิการยุติธรรม รองประธานศาลฎีกา ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั้งนี้ นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจนปรากฏเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในชีวิตราชการ

นายวิรัช ชินวินิจกุล เป็นผู้มีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยอุทิศตนทำประโยชน์ให้กับสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยสอนในรายวิชาพระธรรมนูญศาลยุติธรรมตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดนโยบายด้านวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งมอบหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังให้การบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่สังคมและท้องถิ่นจนเป็นที่ยอมรับด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับความรู้ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ในแวดวงกฎหมายจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่อุทิศตนแก่หน้าที่ราชการและสังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควร ยกย่องให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล ได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป