รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

ดร.วราวุธ สุธีธร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา

คำประกาศเกียรติคุณ
ดร.วราวุธ สุธีธร
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
**************

ดร.วราวุธ สุธีธร เป็นนักธรณีวิทยาและนักบรรพชีวินวิทยาที่มีชื่อเสียง เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีผลงานจากการสำรวจและการศึกษาวิจัยที่โดดเด่น ได้แก่ การค้นพบไดโนเสาร์หลายชนิดในประเทศไทย เช่น ไดโนเสาร์ซอโรพอด ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ (Phuwiangosaurus sirindhornae) ไดโนเสาร์กินเนื้อ สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส (Siamotyrannus isanensis) ไดโนเสาร์ปากนกแก้ว ซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ (Psittacosaurus sattayaraki) และไดโนเสาร์ซอโรพอดที่เก่าแก่ที่สุด อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ (Isanosaurus attavipatchi) รวมทั้งการค้นพบฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในภาคใต้และภาคเหนือ ซึ่งการค้นพบไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์เหล่านี้จึงได้รับเกียรติให้นำนามสกุลไปตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้แก่ สยามโมซอรัส สุธีธรนิ (Siamosaurus suteethorni) ไดโนเสาร์กินเนื้อที่พบในประเทศไทย

ในฐานะหัวหน้าทีมสำรวจไดโนเสาร์ของกรมทรัพยากรธรณีทำให้การสำรวจขุดค้นไดโนเสาร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล สามารถค้นพบแหล่งฟอสซิลสำคัญมากมายในชั้นหินที่สะสมตัวบนแผ่นดินในมหายุคมีโซโซอิก ตั้งแต่ยุคไทรแอสซิก ยุคจูแรสซิก จนถึงยุคครีเทเชียส ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อที่ราบสูงโคราช เช่น แหล่งฟอสซิลที่ภูกุ้มข้าวซึ่งเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์จำนวนมาก และแหล่งภูน้ำจั้นที่พบปลาเลปิโดเทสมากกว่า 300 ตัวอย่างอันส่งผลให้มีงานวิจัยมีคุณค่าตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติมากมาย

ผลงานที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของ ดร.วราวุธ สุธีธร คือการพัฒนาแหล่งขุดค้นภูกุ้มข้าวในตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นและพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า พิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่ครบวงจรทั้งด้านการวิจัย การอนุรักษ์ และการเผยแพร่ความรู้

ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และความรู้ความสามารถด้านธรณีวิทยาและบรรพชีวิน ดร.วราวุธ สุธีธร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ซึ่งเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทางที่ศึกษาและวิจัยทางด้านบรรพชีวินวิทยาให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกและคร่ำหวอดกับการสำรวจและวิจัยทางด้านธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยา สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติเห็นสมควรให้ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา แก่ ดร.วราวุธ สุธีธร เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป