รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล

คำประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
*************

 

รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เข้ารับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) และประกาศนียบัตรการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๕ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล (Doctor of Nursing Science The Catholic University of America, USA.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ Master of Management. (สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พ.ศ. ๒๕๓๓ ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐส่วนเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ และประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๗

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นผู้ใฝ่ใจในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในเชิงบูรณาการ และมีความมุ่งมั่นในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยผสานทฤษฎีและกระบวนการทางการพยาบาลผสมกับหลักสูตรทางการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นระบบ และถ่ายทอดความรู้เป็นตำราเรื่อง “กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีการนำมาใช้” เป็นตำราที่มีการพิมพ์ซ้ำสูงสุดของคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ริเริ่มและผู้นำการฝึกอบรมเรื่อง “กระบวนการพยาบาล” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรมเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การจัดอบรมให้กับหน่วยงานการพยาบาลทั่วประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตศึกษาด้านการพยาบาลทั้งสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลครอบครัวและการพยาบาลชุมชน ตลอดจนเข้าร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการร่วมพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาเอกใน พ.ศ. ๒๕๓๓ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น รวมทั้งร่วมพัฒนาและจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นผู้ริเริ่มด้านการพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคมวิชาชีพพยาบาลโดยดำเนินการโครงการวิทยากรสัญจร มุ่งถ่ายทอดความรู้ด้านศาสตร์และทฤษฎีการพยาบาลและกระบวนการพยาบาลให้กับสมาชิกวิชาชีพการพยาบาลครอบคลุมทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยริเริ่มจัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙) ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒ วาระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการและอื่น ๆ ในด้านการบริหารวิชาการและวิชาชีพการพยาบาลนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น อุปนายกสภาการพยาบาล ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาวิชาชีพและงานพัฒนานโยบายและแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสภาการพยาบาล และเป็นประธานคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์ SWOT รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการผลิตพยาบาลตามรอยสมเด็จย่าเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน และเป็นผู้แทนสภาการพยาบาลประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลกเพื่อร่วมจัดทำข้อเสนอและรายงานความก้าวหน้าของนโยบาย WHA Resolution on Strengthening Nursing and Midwifery และนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฝึกอบรม ICN Leadership for Change Training Program เป็นต้น

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาประสิทธิภาพวิชาการด้านการพยาบาลเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีมติเห็นสมควรยกย่องให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ได้รับพระราชทานปริญญาพยาบาลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป