รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

นายตวง อันทะไชย ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

คำประกาศเกียรติคุณ
นายตวง อันทะไชย
ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐
***********

นายตวง อันทะไชย รับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ

 

นายตวง อันทะไชย เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๐๕ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายตวง อันทะไชย เป็นนักบริหารการศึกษาที่กอปรไปด้วยความรู้ ความสามารถ และเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นในการนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาสังคมและอุทิศตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านการศึกษา ประจักษ์ชัดจากการดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เลขาธิการสมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ครูภาคอีสาน ที่ปรึกษาสภาองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย กรรมการที่ปรึกษาสหภาพครูแห่งชาติ นอกจากนี้ยังได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒ วาระ และสมาชิกวุฒิสภา ๒ วาระ ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผลงานด้านการปฏิรูปการศึกษาที่โดดเด่นของนายตวง อันทะไชย ได้แก่ การศึกษาและค้นพบกระบวนการ รูปแบบและขั้นตอนการใช้วิธีการตรวจดีเอ็นเอของประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบไปขอสัญชาติไทย อันนำไปสู่การได้สิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองไทย และยังเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้วุฒิสภาให้แต่งตั้ง “คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย” ขึ้น ส่งผลให้เด็ก ๆ ได้รับสัญชาติไทยมากกว่า ๘๐๐ คน ทั้งยังก่อให้เกิดเครือข่ายแพทย์ผู้ตรวจดีเอ็นเอ เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรพัฒนาเอกชนให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือเด็กไทยที่ประสบปัญหาการไร้สถานะบุคคล กระทั่งนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายแห่งรัฐในปี ๒๕๕๓

นายตวง อันทะไชย ได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งว่า การศึกษาคือชีวิต การศึกษาคือการทำงานและต้องสร้างรายได้ ฉะนั้นจะต้องสำเร็จการศึกษาไปพร้อมกับการมีงานทำ จึงได้ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างงานด้วยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการหลักสูตรอาชีวศึกษากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัทเอกชน สถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน เริ่มแนวคิดทดลองนำร่องที่จังหวัดร้อยเอ็ดจนประสบความสำเร็จ สำเร็จการศึกษาแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบ ได้แก่ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพกับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย นับเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผู้เรียนที่จะเลือกเส้นทางการศึกษาในอนาคตได้ ระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ ซึ่ง “ร้อยเอ็ดโมเดล” ที่ดำเนินการนี้ ได้ผลักดันไปสู่นโยบายแห่งรัฐในปี ๒๕๕๘

ด้วยเกียรติคุณ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสังคมไทย สร้างผลงานที่โดดเด่นประจักษ์ชัดเป็นรูปธรรม สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีมติเห็นสมควรยกย่องให้ นายตวง อันทะไชย ได้รับพระราชทาน รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป