รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ (The Hitachi Global Foundation) รางวัลพระธาตุพนมทองคำ

คำประกาศเกียรติคุณ
มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ
ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐
****************

มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ (The Hitachi Global Foundation) เป็นองค์กรที่สนับสนุนรางวัลและทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่น มุ่งสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาเครือข่ายด้านการปรับระดับการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การทำวิจัย และการเพิ่มพูนความรู้ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ ทำคุณประโยชน์และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งด้านการศึกษา การทำวิจัย และการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนมากกว่า ๓๐ ทุน จากรางวัลและทุนการศึกษาทั้ง ๓ แบบ คือ Hitachi Scholarship, Hitachi Research Fellowship และ Komai Fellowship ซึ่งการให้ทุนพัฒนาบุคลากรดังกล่าว ช่วยพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดมา

นับได้ว่า มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและกระชับความสัมพัน์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่นให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เป็นองค์กรที่เสียสละ และมุ่งพัฒนาประโยชน์ส่วนรวม เพื่อความวัฒนาของมนุษยชาติ สมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ได้รับ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป