Uncategorized

นายสนิท พรหมวงษ์ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำประกาศเกียรติคุณ
นายสนิท พรหมวงษ์
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐
**************

นายสนิท พรหมวงษ์ เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๑๕ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ นายสนิท พรหมวงษ์ ได้เริ่มอาชีพวิศวกรในบริษัทเอกชน เมื่อปี ๒๕๒๗ ต่อมาได้เข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ จนกระทั่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับ จากนายช่างแขวงกรมทางสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ดังจะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศมากมาย เช่น ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้รับการยกย่องชมเชย จากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน ของรัฐสภาในฐานะนายช่าง โครงการฯ สายอุดรธานี -สกลนคร ตอน ๑ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้รับยกย่องให้เป็นผู้อำนวยการแขวงการทางดีเด่น ระดับภาค ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลมาตรการ/โครงการดีเด่นตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วผ./วบ. ทั่วประเทศ (ผู้ริเริ่มโครงการ) และรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ งานนิทรรศการร้อยความรู้ ๙๙ ปี สู่ ๑๐๐ ปี ในการพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงทางแนวใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้รับรางวัล นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการดีเด่น งานตลาดนัดความรู้ “ร้อยปี แห่งภูมิปัญญาชาวทาง” ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ

ด้วยประสบการณ์และความสามารถเชิงประจักษ์ที่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง ทำให้ นายสนิท พรหมวงษ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกจนถึงปัจจุบัน ดูแลการบริหารจัดการระบบการขนส่งทางบกทั่วประเทศไทย ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางบกสู่ประชาคมอาเซียน และได้สร้างคุณูปการ จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เช่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ประเภทองค์กรดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย มอบให้ในฐานะองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จำนวน ๓ รางวัล และปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๒ รางวัล ผลงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า นายสนิท พรหมวงษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนให้ความร่วมมือสนับสนุน กิจกรรมที่มีส่วนร่วมในสมาคม ชมรม มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้วยผลงานที่สร้างคุณูปการแก่สังคมไทยทำให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

นายสนิท พรหมวงษ์ มิได้มุ่งมั่นเฉพาะด้านหน้าที่การงานเท่านั้น หากยังประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ครอบครัวและสังคมจนได้รับรางวัลในฐานะศิษย์เก่าและพ่อตัวอย่างอีกด้วย ได้แก่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” จากสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ในฐานะศิษย์เก่าแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสนิท พรหมวงษ์ ได้ก่อเริ่มและสานต่อกิจกรรม ให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การก่อตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๔๓ การก่อตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๕๐ การจัดกิจกรรม Gear’15 Home Coming Day ๕ ปีติดต่อกันที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมกิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกปี ในปี ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘ การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยปรารภเหตุที่ นายสนิท พรหมวงษ์ เป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและยังเป็นผู้อุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่าง ๆ อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของเหล่าศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้แน่นแฟ้นยั่งยืนมาโดยตลอด จึงสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป