รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งวิชาการ

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับพระราชทาน รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งวิชาการ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐
*************

ศาสตราจารย์อนันต์ พลธานี เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง

ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี เป็นผู้ที่มีความเพียรพยายาม วิริยะอุตสาหะ และยึดหลักปฏิบัติ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รวมทั้งการนำปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้กับการเกษตรรายย่อยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการครองตน ครองคน และครองงาน ในด้านการครองตนนั้นเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จ เป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลโดยทั่วไป และได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศด้านวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๖ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Deputy President of the International Society of Environmental and Rural Development ของ Institute of Environment Rehabilitation and Conservation ประเทศญี่ปุ่น

ด้านการครองคน ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ในฐานะอดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ผู้ริเริ่มการจัดงานชื่นชมยินดีรวมพลังสร้างสรรค์ผลงานประจำปีของคณะเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ โดยยึดหลักประโยชน์ของราชการและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และปฏิบัติงานในหน้าที่กับผู้ร่วมงานอันส่งผลให้คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลคณะวิชาที่มีผลงานวิจัยระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ กอปรกับความสามารถในการทำงานเป็นทีมทำให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยเรื่องข้าว ยางพารา และมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน

ส่วนด้านการครองงาน ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี เป็นผู้มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่งานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสบความสำเร็จด้วยดีและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสายวิชาการ สาขารับใช้สังคม ประจำปี ๒๕๕๙ ตลอดจนโครงการศึกษาการพัฒนาการเกษตรทั้งระบบให้เกิดความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชนจนประสบความสำเร็จอย่างดี

ด้วยเกียรติคุณ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้บริหารและนักปฏิบัติที่มีความสามารถและผลงานที่มีคุณภาพและโดดเด่นอันคำนึงถึงประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นที่ตั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเห็นสมควรให้มอบ รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นเกียรติประวัติ สืบไป