รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ รางวัลศรีมอดินแดง บุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

คำประกาศเกียรติคุณ
นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับพระราชทาน รางวัลศรีมอดินแดง
บุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐
*************

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพพยาบาลที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความประพฤติดีปะกอบด้วยการปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมตลอดอาชีพราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๗ ปี

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และสำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดระยะเวลารับราชการ นางดรุณี

จันทร์เลิศฤทธิ์ เป็นผู้ที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมการอบรมรวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ จนได้รับตำแหน่งทางวิชาการ พยาบาลชำนาญการพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งในฐานะหัวหน้าหน่วยไตและไตเทียม งานบริการพยาบาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ใช้หลักเอื้ออาทร หลักความเมตตาในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นที่รักและชื่นชมของเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหน่วยไตและไตเทียมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานจนสามารถขยายการให้บริการโรคไตได้อย่างครบวงจร

นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ ได้ใช้ความรู้พยาบาลและทักษะการพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคไตและการให้ความรู้ในรูปแบบการจัดหลักสูตรอบรมบริการวิชาการให้แก่พยาบาลในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ จากความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของคณะพยาบาลทั้งหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรปริญญาโท

ด้วยคุณูปการข้างต้น กอปรกับเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรยกย่องให้ นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป