รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

นายปริญญา ขินหนองจอก รางวัล ศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำประกาศเกียรติคุณ
นายปริญญา ขินหนองจอก
ผู้ได้รับรางวัล ศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐
*****************

นายปริญญา ขินหนองจอก รับพระราชทานรางวัลศรีกัลปพฤกษ์

นายปริญญา ขินหนองจอก นักศึกษาชั้นปีที่ ๖ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นนักศึกษาที่มีทักษะและความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ วิชางานและวิชาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติกัลปพฤกษ์ ด้านทักษะการจัดการและการทำงานประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นทั้งจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังคงสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับรางวัลแล้ว กล่าวโดยเฉพาะผลงานด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการเผยแพร่บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผลงานดีเด่นซึ่งได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ หันมาสนใจเรื่องภาษา วิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นายปริญญา ขินหนองจอก ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Famelab Thailand 2017 ซึ่งเป็นการแข่งขันเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษภายในเวลา ๓ นาที ดำเนินการโดยสถาบัน British Council ประเทศไทย นายปริญญา ขินหนองจอก ได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ของยาและการออกแบบยาให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมาใช้ในการแข่งขัน โดยเรียบเรียงเรื่องราวอย่างเป็นระบบ มีอุปกรณ์ประกอบที่ช่วยเสริมเนื้อหาให้ชัดเจน และความสามารถในการนำเสนอและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างเชี่ยวชาญ ทำให้คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเหนือสถาบันอื่น ๆ สามารถเอาชนะคู่แข่งที่มีทั้งนักศึกษาปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน Famelab International ในเทศกาล Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้แทนจาก ๓๓ ประเทศ นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานวิจัยระดับโลก Euraxess เพื่อเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัย Pasteur Institute ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกที่เน้นการศึกษาและวิจัยวัคซีน หลังจากสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้แล้ว

นายปริญญา ขินหนองจอก ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากร จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์กร British Council สหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทโตโยต้าขอนแก่น และให้สัมภาษณ์นิตยสารและหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่

ด้านวิชาชีพ นายปริญญา ขินหนองจอก เป็นผู้ร่วมริเริ่มการจัดตั้งองค์กร ESAAN Pharmaceutical Student Association ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย และเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเผยแพร่บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมไทยให้เป็นที่
ยอมรับ และได้เข้าร่วมการแข่งขันจนสามารถคว้ารางวัลมากมาย เช่น รางวัล “Good Oral Presentation” Pharmacy Practice Undergraduate level และรางวัลนักศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ณ งานประชุม The 9th Conference of Northeastern Pharmacy Research 2017 ชนะเลิศการแข่งขัน Clinical Skill Event Team ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการใช้ยา ในงานประชุม Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2015 และยังได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติจากการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในการประชุม Asia Pacific Pharmaceutical Symposium 2014 ณ ประเทศมาเลเซีย และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโครงการ International Pharmacy Summer School 2015 ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซียอีกทั้งได้รับมอบหมายทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาอังกฤษในงานประชุม The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO6) และงาน International Night ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นอยู่เป็นประจำ

นอกจากนี้ นายปริญญา ขินหนองจอก ยังเป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย โดยเข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน และศรีนครินทร์มาราธอน
ในประเภทมินิมาราธอนเป็นประจำ และเป็นผู้ริเริ่มโครงการลด ละ เลิก บุหรี่ ในกลุ่มนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำนักศึกษาที่ยึดหลักธรรมะเป็นแนวทางในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ คือหลัก “อิทธิบาท ๔” ทั้งนี้ได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม มากมาย ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ การร่วมรณรงค์ประหยัดไฟและน้ำ ร่วมรณรงค์การปลูกป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านห้วยจิโน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การรณรงค์ให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมลอยกระทง เป็นต้น

นับได้ว่า นายปริญญา ขินหนองจอก เป็นนักศึกษาที่กอปรด้วย วิทยา จริยาและปัญญา สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ยังประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล ศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ สืบไป