ข่าวประชาสัมพันธ์

การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในมข. และวิทยุกระจายเสียง F.M.103 Mhz.

ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในมข. และวิทยุกระจายเสียง F.M.103 Mhz.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560
วันศุกร์  ที่ 15 ธันวาคม  2560
จาก อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วัตถุประสงค์      

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ไปยังคณะวิชาต่าง ๆ
 2. เพื่อให้ทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อมประสานเครือข่ายการสื่อสารขั้นพื้นฐานเหล่านี้เข้าด้วยกัน อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพต่อไป
 3. ให้ญาติบัณฑิตใช้พื้นที่บริเวณอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่พักรอในขณะที่บัณฑิตเข้าไปในบริเวณพิธี เปิดโอกาสให้เหล่าญาติบัณฑิตได้ใกล้ชิดคณาจารย์ และสถานที่ศึกษาของบุตรหลาน บัณฑิตและญาติบัณฑิตจะได้มีความภาคภูมิใจในสถาบันอันเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน

จุดรับชมการถ่ายทอดสด

 1. จุดต่างๆสามารถรับชมได้ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
1) บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์อาหาร Complex ดำเนินการโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และฝ่ายทรัพยสิน TV Wall
2) หอศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และหอศิลปวัฒนธรรม จอ LED ขนาดใหญ่ 1  จอ และ TV  6  จอ
3) Digital signage หน้าศูนย์อาหารคอมเพล็ก และหน้าอาคารเรียนรวม ดำเนินการโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และกองสื่อสารองค์กร
4) อาคารจตุรมุข อุทยานเกษตร ดำเนินการโดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และคณะเกษตรศาสตร์ จอ TV

2. รับฟังถ่ายทอดเสียงผ่านวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ที่คลื่นความถี่ 103 เมกกะเฮิร์ซ หรือรับฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกทาง https://radio.kku.ac.th  หรือฟังผ่าน App  TuneIn_Logo_2000px

ความคาดหวังที่จะได้รับ

 1. เพื่อเป็นการจัดระเบียบและระบบความปลอดภัยในบริเวณพระราชพิธีฯ
 2. เพื่อกระจายความแออัด และลดปัญหาการจราจร กรณีรับ-ส่งเสด็จ
 3. เพื่อแก้ปัญหาการรับรองผู้ปกครอง ในเรื่อง สถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม ความร้อนอบอ้าว และการใช้ห้องน้ำ
 4. เพื่อแก้ปัญหาหาบเร่แผงลอย ร้านค้าในบริเวณใกล้ ๆ พระราชพิธีฯ
 5. เพื่อให้คณะวิชามีโอกาสพบปะและดูแลรับรองผู้ปกครองได้ใกล้ชิด อาทิ

– เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรู้จักและได้เห็น อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือของคณะต่าง ๆ ที่ได้ส่งบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียน

– ได้รับการรับรองในสถานที่ที่เหมาะสม สะดวกสบาย

– ได้รับการดูแลต้อนรับจากฝ่ายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ของคณะ มีการจัดอาหาร  เครื่องดื่ม ของชำร่วย ซุ้มถ่ายภาพ บันทึกภาพร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เกิดภาพพจน์อันดีกับเหล่าญาติบัณฑิต

 1. เพื่อให้มีจุดนัดพบที่ชัดเจน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คณะกรรมการฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 3. สำนักเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. คณะและหนาวยงานที่ร่วมดำเนินงาน