ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และการสั่งจองภาพ

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อัฒจันทร์ใหญ่ ในอาคารพลศึกษาทิศใต้

เวลา

ตั้งแถว

เวลาถ่ายภาพ                คณะ / สาขา ที่ถ่ายภาพ
07.40 น. 07.50 น. มหาบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  ณ  ขอนแก่น
07.50 น. 08.00 น. มหาบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์,

คณะเทคนิคการแพทย์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์

08.00 น. 08.10 น. มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะเทคโนโลยี,

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์

08.10 น. 08.20 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เคมี, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี, ฟิสิกส์
08.20 น. 08.30 น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,

ภูมิสารสนเทศศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ,สารสนเทศสถิติ

08.30 น. 08.40 น. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาพัฒนาสังคม, รัฐประศาสนศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สารสนเทศศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, สาขาภาษาญี่ปุ่น, ภาษาผรั่งเศส
08.40 น. 08.50 น. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ, ภาษาสเปน, สาขาภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษนานาชาติ, ภาษาจีน,

ภาษาจีนธุรกิจ

08.50 น. 09.00 น. บัณฑิตคณะนิติศาสตร์บัณฑิต
09.00 น. 09.10 น. บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์
09.10 น. 09.20 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ,

วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเกษตร

09.20 น. 09.30 น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา
09.30 น. 09.40 น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาการจัดการ, สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคปกติ/พิเศษ, สาขาการเงิน ภาคปกติ/พิเศษ, บัญชี, การตลาด,

การจัดการกอล์ฟ ภาคพิเศษ

09.40 น. 09.50 น. บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
09.50 น. 10.00 น. ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขา(รวมหลักสูตรนานาชาติ)

   

 อัฒจันทร์เล็ก ในอาคารพลศึกษา ทิศเหนือ

เวลาตั้งแถว เวลาถ่ายภาพ                คณะ / สาขา ที่ถ่ายภาพ
07.50 น. 08.00 น. มหาบัณฑิตวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เข้าแถวยืน มหาบัณฑิตวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น (ตำรวจ)
08.00 น. 08.10 น. บัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
08.10 น. 08.20 น. บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
เข้าแถวยืน ดุษฎีบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์
08.20 น. 08.30 น. มหาบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ   ณ กรุงเทพมหานคร
08.30 น. 08.40 น. บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
08.40 น. 08.50 น. บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
08.50 น. 09.00 น. บัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์
09.00 น. 09.10 น. บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์, ป.บัณฑิตชั้นสูง, มหาบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์
09.10 น. 09.20 น. บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
09.20 น. 09.30 น. มหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์นานาชาติ
09.30 น. 09.40 น. บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์
09.40 น. 09.50 น. บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
09.50 น. 10.00 น. บัณฑิตคณะเทคโนโลยี
10.00 น. 10.10 น. บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ
10.10 น. 10.20 น. บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์
10.20 น. 10.30 น. มหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
10.30 น. 10.40 น. มหาบัณฑิตนานาชาติการจัดการการพัฒนาชนบท    มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา,ชีวเวชศาสตร์


รายละเอียดการสั่งจองภาพรับพระราชทานปริญญาบัตรและภาพหมู่

ข้อ 1.  สั่งจองภาพและดูภาพตัวอย่างพร้อมชำระเงินค่าจองภาพ ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 ถึงวันศุกร์ที่        15 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00-18.00 น. และวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00–16.00 น. ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2  กองกิจการนักศึกษา

ข้อ 2.  ขอให้บัณฑิตเก็บใบเสร็จรับเงิน/ใบจองภาพไว้เป็นหลักฐาน จนกว่าจะได้รับภาพทางไปรษณีย์โดยเรียบร้อย

ข้อ 3.  บัณฑิตจะได้รับภาพภายใน 70 วัน หากไม่ได้รับภาพหรือมีปัญหาเรื่องการถ่ายภาพติดต่อได้ที่ หจก.นิวซาลอน 1332 ถ.เจริญกรุง (หัวมุมถนนสีลม) บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-2276 , 0-2234-4489

บัณฑิตวิทยาเขตหนองคาย วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ถ่ายภาพหมู่ที่สนามฟุตบอลวิทยาเขตหนองคาย

จองภาพหมู่และภาพรับพระราชทานปริญญาบัตรที่วิทยาเขตหนองคาย วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 หรือตามข้อ 1.

บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์  ประกาศนียบัตร มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต   วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560  เวลา 07.30 น. ถ่ายภาพหมู่ที่หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

จองภาพหมู่และภาพรับพระราชทานปริญญาบัตรที่คณะ  หรือตามรายละเอียดในข้อ 1.

 

…………………..