รางวัลเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ. 2560

คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลต่างๆ ปี 2560

ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายวิรัช ชินวินิจกุล เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
นายวราวุธ สุธีธร เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
รองศาสตราจารย์ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เข้ารับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
นายตวง อันทะไชย
มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
นายสนิท พรหมวงษ์

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2560
ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดงประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ
นางดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีกัลปพฤกษ์
นายปริญญา ขินหนองจอก