รางวัลเชิดชูเกียรติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณา ผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2561 ในงานพิธีฯ ดังนี้
1. ผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1.1 ทูลถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)
1.2 มอบ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เซจิ โอคาดะ
1.3 มอบ ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
1.4 มอบ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ นายศุภชัย เจียรวนนท์
1.5 มอบ ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
แด่ ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเจา
1.6 มอบ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ
แด่ นายอ๊อด พงสะหวัน

2. รางวัลพระธาตุพนมทองคำ มี 2 รางวัล จะได้รับพระราชทานเข็มกลัดทองคำ และโล่เกียรติยศ
2.1 ประเภทบุคคล เห็นสมควรมอบให้ ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย
2.1 ประเภทนิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เห็นสมควรมอบให้ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง
เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอผู้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่า
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่ (จะได้รับโล่เกียรติยศ)
3.1 นายสิทธิชัย ลีเกษม ศิษย์เก่ารุ่น 18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท
หลายหน่วยงานในภาคเอกชน เช่น บริษัทพีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2535
บริษัทสยามอี๊สต์โซลูชั่น ตั้งแต่ พ.ศ.2537 บริษัทสยามราชทราเวล
บริษัทวีแคร์-โกลบอลเฮลย์

4. รางวัลศรีมอดินแดง เป็นบุคลากรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นอุทิศเวลาให้แก่ราชการ
(จะได้รับเข็มกลัดทองคำและโล่เกียรติยศ)
– บุคลากรตำแหน่งวิชาการ
ศาสตราจารย์สนั่น จอกลอย คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
– บุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
นางสาวเกษสุดา เดชภิมล นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์

5. รางวัลศรีกาลปพฤกษ์ (จะได้รับโล่เกียรติยศ)
– นายปริญญา เนตรคำ นักศึกษาปัจจุบันสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
———————————————